Consent methode Onderwijs Vivere

CONSENT-methode®

Binnen Vivere kunnen kinderen (studenten) leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Één van de manieren waarop dat plaatsvindt is door deelname aan ‘kringen’ en overleggen die worden geleid met de CONSENT-methode. Het mooie aan de CONSENT-methode is dat het méér is dan een manier van besluitvorming, het is ook een stukje onderwijs! Luisteren, vragen stellen, een (eigen) mening vormen, deze uiten, argumenten wegen en tot slot met elkaar een besluit nemen. Allemaal ontzettend waardevolle vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens een besluitvormingsproces.


Op deze pagina gaan we dieper in op de methode en hoe deze wordt ingezet binnen Vivere, in zowel het basis- als voortgezet onderwijs en de BSO.


Voor het bestellen van een boek of deelname aan een training verwijzen wij naar de website van de CONSENT-methode: www.consentmethode.nl 

Wat is de CONSENT-methode®

De CONSENT-methode® is een manier om vanuit gelijkwaardigheid constructief samen te werken en gedragen besluiten te nemen. 

Wat is consent?

Consent betekent dat je besluiten neemt waar geen van de aanwezigen meer een overwegend, beargumenteerd bezwaar op heeft. Het voordeel hiervan is dat iedereen zich betrokken voelt bij het proces en bij de uitkomst. 

Waarom een methode?

Een methode geeft houvast en veiligheid. Van daaruit ontstaat de vrijheid die nodig is om te kunnen brainstormen en tot compleet nieuwe ideeën te komen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en wijsheid kom je tot verrassende resultaten.

Gelijkwaardigheid

Ieder mens heeft een gelijke waarde, tegelijkertijd zijn we ongelijk, uniek en verschillend. Gelijkwaardigheid krijgt vorm binnen bepaalde kaders/domeinen, zo blijft het werkbaar en overzichtelijk.

Ontstaan methode

Alles is er al, maar soms op zoveel plaatsen dat eenvoudig toepassen er niet meer bij is. De CONSENT-methode® is ontstaan door heel verschillende oude wijsheden en werkwijzen in een praktische vorm te gieten die past bij onze cultuur, onze maatschappij en zo helpt antwoorden te vinden op vragen die in deze tijd spelen.

De gespreks-etiquette

De gespreks-etiquette is de basis van de CONSENT-methode. Door met elkaar af te spreken hoe we in gesprek gaan (bijvoorbeeld dat iedereen aan de beurt komt, we elkaar niet in de rede vallen en we luisteren naar elkaar), ontstaat er helderheid en structuur. En ruimte voor alle betrokkenen om zijn/haar bijdrage te leveren.

CONSENT-rondes

Binnen de CONSENT-methode wordt er gewerkt in rondes, van een motie tot gedragen besluit. De gespreksleider leidt het gesprek door de rondes heen en zorgt ervoor dat iedereen die een bijdrage wil leveren in het gesprek daar de kans voor krijgt.

Wat is consent onderwijs

Wat is CONSENT-onderwijs?

Binnen Vivere wordt de CONSENT-methode gebruikt om op een gelijkwaardige manier gedragen besluiten te nemen, maar tegelijkertijd biedt deze methode ook de mogelijkheid om een aantal waardevolle vaardigheden te ontwikkelen. 

Voordelen CONSENT-onderwijs

Kleine groepen bij Vivere

Samen verantwoordelijk 

nemen

Studenten leren en ervaren dat zij mede-verantwoordelijk zijn voor hun leeromgeving (mini-maatschappij) én dat zij invulling kunnen geven aan hun eigen onderwijs.
Voordelen consent methode

Oefenen met waardevolle 

vaardigheden

Luisteren, vragen stellen, een (eigen) mening vormen, deze uiten, argumenten wegen en tot slot met elkaar een besluit nemen. Maar ook: oefenen met het leiden van een gesprek of de rol van secretaris.
Besluitvorming en consentmethode

Besluitvorming en invloed 

op het gezin

Opruimen, klusjes in huis, alles eten of toch niet zijn onderwerpen waar kinderen al heel jong een mening over hebben. Samen (met consent) afspraken maken in plaats van dat je als ouder vertelt hoe het moet, zorgt regelmatig voor verrassende afspraken.
Vivere en de consent methode

Vivere en de CONSENT-methode

Een van de pijlers van democratisch onderwijs is dat studenten recht hebben op inspraak bij het besturen van de school. Elke democratische school bepaalt voor zichzelf hoe ver deze inspraak kan gaan. Wordt er meebeslist over de projecten in de school, de financiën, en zelfs misschien het personeelsbeleid? Naast dat er door het bestuur van de school (initieel) wordt beslist welke mate van inspraak de studenten daadwerkelijk hebben, moet ook worden beslist op welke manier dat gebeurt. Vivere heeft er bij de oprichting voor gekozen om te gaan werken met de CONSENT-methode. 


Natuurlijk hoeft niet ieder besluit aan de complete groep te worden voorgelegd. Daarom werkt Vivere met een kringorganisatie. Elke kring heeft een eigen domein met bijpassend mandaat waar vanuit gewerkt wordt. Hieronder staat beschreven hoe de kringen werken voor de basisschool, de bso en het voortgezet onderwijs.

Basisschool

De belangrijkste kring voor de studenten op de basisschool is de Schoolkring. Deze vindt altijd plaats op de woensdagochtend en tijdens deze kring worden er allerlei moties (voorstellen) behandeld. 

De Schoolkring

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Schoolkring richten zich op:

  • organiseren van de dagelijkse gang van zaken in de school;
  • ingebrachte moties van de leden van de Schoolkring behandelen en via de CONSENT-methode tot een besluit brengen;
  • (mede) organiseren van de inrichting van het onderwijs t.a.v. van leermiddelen, vaklessen, materialen, excursies, projecten etc.
  • het beheren van het budget voor leer- en schoolmiddelen;
  • het creëren en handhaven van een veilige leeromgeving door middel van het maken, aanpassen of afschaffen van schoolafspraken.


Moties worden van tevoren ingediend bij de secretaris van deze kring (dit is ook een student) en op de woensdagochtend worden deze voorgelezen in de basisgroepen. Per motie kunnen studenten beslissen of ze hierover willen meepraten. 


Als de moties daarna dan daadwerkelijk worden besproken, worden per motie de studenten uit de school gehaald die erover wilden meepraten. Het kan dus zijn dat er per motie weer een andere samenstelling is van kinderen (tussen 4-18 jaar) en volwassenen, waarbij er wel altijd één staflid aanwezig is om het gesprek te (bege)leiden.

De Bemiddelingskring (BMK)

De Bemiddelingskring (BMK) helpt binnen de school met het oplossen van conflicten waar studenten en stafleden zelf niet uitkomen. Studenten leren verantwoordelijkheid te nemen en de regels en afspraken te handhaven. De Bemiddelingskring komt indien nodig elke dag bij elkaar. Binnen de kring worden conflictsituaties behandeld die door studenten of begeleiders zijn ingediend via een formulier. Er is altijd een gespreksleider aanwezig, een notulist, een staflid en een of meerdere studenten.


De Bemiddelingskring begint met het duidelijk maken van een ingediende situatie. Wat is er precies gebeurd, wie waren erbij betrokken en welke regels zijn er overtreden? Er wordt eerst geluisterd naar de student die de situatie heeft ingediend, vervolgens wordt er ook geluisterd naar de verdergebrachte student en naar de eventuele getuigen. 


Vervolgens onderzoekt de Bemiddelingskring wat de verderbrenger wil bereiken en wat de kern van zijn probleem is. Hierna komt de Bemiddelingskring samen met alle personen die bij de situatie betrokken zijn tot een gezamenlijk gedragen besluit. Dat betekent dat zij vaststellen wat er nodig is om het conflict op te lossen.


Naast de bovengenoemde kringen zijn er nog een aantal andere kringen actief, zoals de Kookkring, Certificatenkring, Atelierkring, Bovenbouwkring, etc. Kringen kunnen ontstaan en verdwijnen afhankelijk van hun doel en de behoefte in het moment.


Voor meer informatie over de andere aspecten van basisschool Vivere, lees hier verder.

Bso

De meeste besluiten die voor de basisschool worden genomen gelden ook voor de bso. Vivere is immers een integraal kindcentrum en er wordt tijdens bso-tijd dan ook gebruik gemaakt van dezelfde ruimtes en materialen. Ook de afspraken en regels die gelden tijdens schooltijd zijn tijdens bso-tijd gelijk. 

Voortgezet onderwijs

Studenten van het voortgezet onderwijs kunnen ook aansluiten bij de Schoolkring als het gaat om zaken die invloed hebben op hen. Daarnaast is er ook een aparte vo-kring, waarin moties behandeld worden die specifiek over het vo gaan. Hierbij valt te denken aan de planning van de onderwijstijd (rooster), inzet van (vak)docenten, uitgave van vo-budgetten, etc.


Over het algemeen zijn vo-studenten al meer bedreven in het gebruik van de CONSENT-methode en kunnen zij ook oefenen met de rol als gespreksleider of secretaris. Het is ook mogelijk om binnen de school de training tot gespreksleider te volgen, waardoor een student in staat is om zelfstandig alle kringen binnen Vivere te leiden met CONSENT.

Zelfsturend leren

Zelfsturend leren

De CONSENT-methode vervult ook een belangrijke rol bij het /zelfsturend leren. Immers bij het onderdeel ‘plan maken’ kan het nodig zijn dat er een (vak)les wordt gevolgd, een excursie georganiseerd of materiaal wordt aangeschaft. Om dit te regelen kan een motie worden ingediend bij de Schoolkring

Consent onderwijs

Meer informatie over CONSENT-onderwijs?

Binnen Vivere werken we zowel in het basis- en voortgezet onderwijs als op de BSO met de CONSENT-methode. Ben je geïnteresseerd in ons CONSENT-onderwijs voor jouw kind? Meld je dan hier aan voor een informatieavond om er meer over te horen!